Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn B

03 tháng 7 2023 13:48

câu hỏi

Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x 2 + 10x + 25. b) 8x - 16 - x 2 c) x 3 + 3x 2 + 3x + 1 d) (x + y) 2 - 9x 2 e) (x + 5) 2 – (2x -1) 2

 

Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 10x + 25.                                    b) 8x - 16 - x2

c) x3 + 3x2 + 3x + 1                               d) (x + y)2 - 9x2 

e) (x + 5)2 – (2x -1)2


2

1


Thảo T

04 tháng 7 2023 11:17

<p>Ko bít nữa ko bít ko có nhớ</p>

Ko bít nữa ko bít ko có nhớ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó: A={x∈Z∣−3≤x≤3}

1

Được xác nhận