Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh A

02 tháng 5 2023 03:48

câu hỏi

Bài 2: Một đội công nhân chuẩn bị đủ gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày. Nhưng sau 20 ngày đơn vị được bổ sung thêm 30 người . Hỏi số lương thực đó được ăn hết trong bao nhiêu ngày?

Bài 2: Một đội công nhân chuẩn bị đủ gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày. Nhưng sau 20 ngày đơn vị được bổ sung thêm 30 người . Hỏi số lương thực đó được ăn hết trong bao nhiêu ngày?


13

1


Gia L

02 tháng 5 2023 06:57

<p>số người ăn hết số gạo trong 1 ngày là: 120 x 50 = 6000 (người)</p><p>số lương thực đã ăn là: 120 x 20 = 2400</p><p>số người có là: 120+30=150(ngày)</p><p>số lương thực còn lại là: 6000 - 2400 = 3600</p><p>số ngày còn lại ăn hết số lương thực là: 3600 : 150 = 24 (ngày)</p><p>ĐS: 24 ngày</p>

số người ăn hết số gạo trong 1 ngày là: 120 x 50 = 6000 (người)

số lương thực đã ăn là: 120 x 20 = 2400

số người có là: 120+30=150(ngày)

số lương thực còn lại là: 6000 - 2400 = 3600

số ngày còn lại ăn hết số lương thực là: 3600 : 150 = 24 (ngày)

ĐS: 24 ngày

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận