Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 03:03

câu hỏi

Bài 2. Cho hai đa thức : A(x)=3x^(4)−3x^(2)+12−3x^(4)+x^(3)−2x+3x−15 B(x)=−x^(3)−5x^(4)−2x+3x^(2)+2+5x^(4)−12x−3−x^(2) a) Tinh A(x)+B(x). b) Tính A(x)−B(x).


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a)&nbsp;</p><p>A(x)+B(x)</p><p>=3x^(4)−3x^(2)+12−3x^(4)+x^(3)−2x+3x−15−x^(3)−5x^(4)−2x+3x^(2)+2+5x^(4)−12x−3−x^(2)</p><p>=-x^2-13x-4<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

a) 

A(x)+B(x)

=3x^(4)−3x^(2)+12−3x^(4)+x^(3)−2x+3x−15−x^(3)−5x^(4)−2x+3x^(2)+2+5x^(4)−12x−3−x^(2)

=-x^2-13x-4
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lý: 1) 4.24⋅5^(2)−(3^(3)⋅18+3^(3)⋅12)

1

Được xác nhận