Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

09 tháng 10 2022 04:14

câu hỏi

Bài 2. Cho A=x∈R/−5≤x hay x≥5,B=x∈R/−10<x<4 và C=x∈R/1<x≤9. Hãy tìm tập hợp D và biểu diễn trên trục số: el D=R∖B∪C


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 06:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài tập hợp</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>A=[−5;+∞)∪[5;+∞)=[5;+∞)</p><p>B=(−10;4)</p><p>C=(1;9]</p><p>D=(R∖B)∪C=(–∞;–10]∪[4;+∞)∪(1;9]=(–∞;–10]∪(1;+∞)</p><p>D=R\(B∪C)=R\(–10;9]=(–∞;–10]∪(9;+∞)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Bài tập hợp

Lời giải chi tiết như sau:

A=[−5;+∞)∪[5;+∞)=[5;+∞)

B=(−10;4)

C=(1;9]

D=(R∖B)∪C=(–∞;–10]∪[4;+∞)∪(1;9]=(–∞;–10]∪(1;+∞)

D=R\(B∪C)=R\(–10;9]=(–∞;–10]∪(9;+∞)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận