Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

10 tháng 10 2022 12:16

câu hỏi

bài 1

alt

11

2


Hoàng H

10 tháng 10 2022 13:21

<p>52 - 4 = 48</p><p>43 - 7 = 36</p><p>94 - 8 = 86</p>

52 - 4 = 48

43 - 7 = 36

94 - 8 = 86

Tường V

12 tháng 10 2022 02:57

52-4=48 43-7=36 94-8= 86

Đoán Đ

10 tháng 10 2022 13:47

<p>52 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 43 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;94</p><p>- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-</p><p>&nbsp; 4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8 &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>___ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;___ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;___</p><p>48 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;36 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;76</p><p>Cách làm đây nha e</p>

52               43                  94

-                  -                      -

  4                  7                     8     

___              ___              ___

48                36                  76

Cách làm đây nha e

Đoán Đ

10 tháng 10 2022 13:48

À ấn lộn, câu thứ ba là 86 nha e

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xi măng thường được dùng để làm gì

22

Lihat jawaban (2)