Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 17:54

câu hỏi

Bài 171. Cho △ABC có a^(4)+b^(4)=c^(4). Chứng minh rằng: A,B,C nhọn và 2sin^(2)C=tanA⋅tanB


80

1

Được xác nhận

R. Roboteacher71

University of Pedagogy

28 tháng 9 2022 13:16

Được xác nhận

<p>Chào em Bao T</p><p>Đây là bài tập thuộc Hình 10, chương 2 bài 3</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có: a<sup>4</sup>+b<sup>4</sup>=c<sup>4</sup>&nbsp;</p><p>=&gt;c<sup>4</sup>= (a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>)<sup>2</sup>-2a<sup>2</sup>b<sup>2</sup>&lt; (a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>)<sup>2</sup></p><p>=&gt; c<sup>2</sup>&lt; a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup></p><p>mà c<sup>2</sup>=a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>-2cosC-ab</p><p>=&gt;a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup>-2cosC-ab&lt;a<sup>2</sup>+b<sup>2</sup></p><p>=&gt;cosC&gt;0 =&gt; góc C &lt;90&nbsp;</p><p>Lại có c&gt;a và c&gt;b=&gt; c là cạnh lớn nhất=&gt; Góc C có số đo lớn nhất</p><p>Vậy tam giác ABC nhọn</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ nhé.</p><p>Cám ơn em</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Chào em Bao T

Đây là bài tập thuộc Hình 10, chương 2 bài 3

Bài giải chi tiết:

Ta có: a4+b4=c4 

=>c4= (a2+b2)2-2a2b2< (a2+b2)2

=> c2< a2+b2

mà c2=a2+b2-2cosC-ab

=>a2+b2-2cosC-ab<a2+b2

=>cosC>0 => góc C <90 

Lại có c>a và c>b=> c là cạnh lớn nhất=> Góc C có số đo lớn nhất

Vậy tam giác ABC nhọn

Hãy đặt thêm câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ nhé.

Cám ơn em

 

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/60=1/15+1/x hỏi x =?

29

Lihat jawaban (4)