Square root
VBT
Calculator
magnet

My M

13 tháng 5 2023 08:51

câu hỏi

Bài 13: Một tổ sản xuất phải làm 600 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng suất như nhau. Sau khi làm được 400 sản phẩm, tồ đã tăng năng suất thêm mỗi ngày 10 sản phẩm, do đó đã hoàn thành công việc sớm hơn một ngày. Tính số sản phẩm làm trong mỗi ngày theo quy định.

Bài 13: Một tổ sản xuất phải làm 600 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng suất như nhau. Sau khi làm được 400 sản phẩm, tồ đã tăng năng suất thêm mỗi ngày 10 sản phẩm, do đó đã hoàn thành công việc sớm hơn một ngày. Tính số sản phẩm làm trong mỗi ngày theo quy định.


14

1


HP H

13 tháng 5 2023 09:57

<p>Gọi số sản phẩm phải làm theo qui định trong 1 ngày là x (sp) (0&lt; x &lt; 600)&nbsp;<br>số sản phẩm làm được khi tăng năng suất là y (sp) (y&gt;0)&nbsp;<br>có : y = x + 10 (I)&nbsp;<br>Thời gian hoàn thành theo qui định là : 600/ x (ngày)&nbsp;<br>Thời gian làm 400 sp đầu là 400/ x (ngày)&nbsp;<br>Thời gian làm 200 sp còn lại là 200/ y (ngày)&nbsp;<br>Ta có: 400/x + 200/y = 600/x - 1(II)&nbsp;<br>Thế (I) vào (II) ta có: 400/x + 200/ (x + 10) = (600/x) -1 ( DK : x &gt; 0 )&nbsp;<br>=&gt; 400.(x + 10) + 200.x = 600.(x + 10) - x.(x + 10 )&nbsp;<br>&lt;=&gt; 400x + 4000 + 200x = 600x + 6000 - x2 - 10x&nbsp;<br>&lt;=&gt; x2 + 10x - 2000 = 0&nbsp;<br>&lt;=&gt; x = 40 (TM)&nbsp;<br>x= -50 (loại)&nbsp;<br>vậy theo qui định mỗi ngày phải làm 40 sản phẩm.</p>

Gọi số sản phẩm phải làm theo qui định trong 1 ngày là x (sp) (0< x < 600) 
số sản phẩm làm được khi tăng năng suất là y (sp) (y>0) 
có : y = x + 10 (I) 
Thời gian hoàn thành theo qui định là : 600/ x (ngày) 
Thời gian làm 400 sp đầu là 400/ x (ngày) 
Thời gian làm 200 sp còn lại là 200/ y (ngày) 
Ta có: 400/x + 200/y = 600/x - 1(II) 
Thế (I) vào (II) ta có: 400/x + 200/ (x + 10) = (600/x) -1 ( DK : x > 0 ) 
=> 400.(x + 10) + 200.x = 600.(x + 10) - x.(x + 10 ) 
<=> 400x + 4000 + 200x = 600x + 6000 - x2 - 10x 
<=> x2 + 10x - 2000 = 0 
<=> x = 40 (TM) 
x= -50 (loại) 
vậy theo qui định mỗi ngày phải làm 40 sản phẩm.

HP H

28 tháng 5 2023 01:30

ccccc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số phần tử của các tập hợp sau đây: C={1:4;7:10;…;25}

1

Được xác nhận

trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm I(2;1) và AC=2BD. Điểm M(0;1/3) thuộc đường thẳng AB, điểm N(0;7) thuộc đường thẳng CD. Tìm tọa độ đỉnh B biết B có hoành độ dương.

12

Lihat jawaban (1)