Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 03:03

câu hỏi

Bài 11. Thu gọn rồi tìm nghiệm của các đa thức sau: a/ f(x)=x(1−2x)+(2x^(2)−x+4) b/g(x)=x(x−5)−x(x+2)+7x c/h(x)=x(x−1)+1


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) f(x)=x.(1-2x)+(2x<sup>2</sup>-x+4)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=x-2x<sup>2</sup>+2x<sup>2</sup>-x+4</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=-2x<sup>2</sup>+2x<sup>2</sup>+x-x+4</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=4≠0</p><p>=&gt; đa thức f(x) vô nghiệm</p><p>b) g(x)=x.(x-5)-x(x+2)+7x</p><p>=x<sup>2</sup>-5x-x<sup>2</sup>-2x+7x</p><p>=x<sup>2</sup>-x<sup>2</sup>-5x-2x+7x</p><p>=0</p><p>=&gt; đa thức g(x) có vô số nghiệm</p><p>c) h(x)=x(x-1)+1</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=x<sup>2</sup>-x+1</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=x<sup>2</sup>-1/2x-1/2x+1/4+3/4</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=x.(x-1/2)-1/2.(x-1/2)+3/4</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =(x-1/2)(x-1/2)+3/4</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =(x-1/2)<sup>2</sup>+3/4</p><p>Vì (x-1/2)<sup>2</sup>≥0 nên (x-1/2)<sup>2</sup>+3/4&gt;0&nbsp;</p><p>hay h(x) &gt;0&nbsp;</p><p>Vậy h(x) vô nghiệm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

a) f(x)=x.(1-2x)+(2x2-x+4)

         =x-2x2+2x2-x+4

         =-2x2+2x2+x-x+4

         =4≠0

=> đa thức f(x) vô nghiệm

b) g(x)=x.(x-5)-x(x+2)+7x

=x2-5x-x2-2x+7x

=x2-x2-5x-2x+7x

=0

=> đa thức g(x) có vô số nghiệm

c) h(x)=x(x-1)+1

         =x2-x+1

         =x2-1/2x-1/2x+1/4+3/4

         =x.(x-1/2)-1/2.(x-1/2)+3/4

          =(x-1/2)(x-1/2)+3/4

          =(x-1/2)2+3/4

Vì (x-1/2)2≥0 nên (x-1/2)2+3/4>0 

hay h(x) >0 

Vậy h(x) vô nghiệm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)