Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Bài 11. Điền dạng đúng của từ vào chỗ trống 1. Moms dress is ... than mine. (expensive)


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh hơn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>Mom's dress is ... than mine. (expensive)</strong></h1><p><strong>=&gt;</strong>Mom's dress is more expensive than mine.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh hơn

Bài giải chi tiết:

Mom's dress is ... than mine. (expensive)

=>Mom's dress is more expensive than mine. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 14:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh hơn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>SỬA ĐỀ: Mom's dress is ... than mine. (expensive)</p><p>- Mom's dress is <strong>more expensive</strong> than mine.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh hơn

Bài giải chi tiết:

SỬA ĐỀ: Mom's dress is ... than mine. (expensive)

- Mom's dress is more expensive than mine. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

 


 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)