Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Bài 11: Giải phương trình 1) 5x² - 16x+21= (4x-6)√2x+3.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số .</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>5x² - 16x+21= (4x-6)√2x+3</p><p>5x<sup>2</sup>-16x+21-4√2.x<sup>2 </sup>+6√2.x-3=0</p><p>(5-4√2)x<sup>2</sup>-(16-6√2).x+18=0</p><p>Δ=(16-6√2)<sup>2</sup>-4.18.(5-4√2)</p><p>=256-192√2+72-360+288√2</p><p>= -104+96√2 &gt; 0</p><p>⇒ x<sub>1</sub>= [16-6√2+√(-104+96√2)]/(10-8√2)</p><p>x<sub>2</sub>=[16-6√2-√(-104+96√2)]/(10-8√2)</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số .

Bài giải chi tiết :

5x² - 16x+21= (4x-6)√2x+3

5x2-16x+21-4√2.x2 +6√2.x-3=0

(5-4√2)x2-(16-6√2).x+18=0

Δ=(16-6√2)2-4.18.(5-4√2)

=256-192√2+72-360+288√2

= -104+96√2 > 0

⇒ x1= [16-6√2+√(-104+96√2)]/(10-8√2)

x2=[16-6√2-√(-104+96√2)]/(10-8√2)

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận