Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

06 tháng 11 2022 07:35

câu hỏi

Bài 1: Use should or shouldn't to write complete sentences basing on the given words. 1. you/ go/ to/ see/ doctor/ regularly. .............................................................. 2. which dress/ i/ wear/ today? .............................................................. 3. the teacher/ think/ Jim/ study/ harder. .............................................................. 4. The boys/ not/ climb up/ the wall. .............................................................. 5. i/ watch TV/ go out/ with/ friends/ now? .............................................................. 6. If/ Jim/ be/ sick, he/ stay/ home. .............................................................. 7. How much/ water/ we/ drink/ everday? .............................................................. 8. What / I/ not/ do/ at/ Chinese restaurant? .............................................................. 9. You / inform/ your parents/ before/ you/ go. .............................................................. 10. Josh / not/ devote/ all/ his free time/ to/ playing/ games. ..............................................................

Bài 1: Use should or shouldn't to write complete sentences basing on the given words.

1. you/ go/ to/ see/ doctor/ regularly.

..............................................................

2. which dress/ i/ wear/ today?

..............................................................

3. the teacher/ think/ Jim/ study/ harder.

..............................................................

4. The boys/ not/ climb up/ the wall.

..............................................................

5. i/ watch TV/ go out/ with/ friends/ now?

..............................................................

6. If/ Jim/ be/ sick, he/ stay/ home.

..............................................................

7. How much/ water/ we/ drink/ everday?

..............................................................

8. What / I/ not/ do/ at/ Chinese restaurant?

..............................................................

9. You / inform/ your parents/ before/ you/ go.

..............................................................

10. Josh / not/ devote/ all/ his free time/ to/ playing/ games.

..............................................................


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 11:46

Được xác nhận

Xin chào em Phạm N, Kiến thức cần nhớ: Should + V-inf: nên làm gì Shouldn't + v-inf: không nên làm gì Đây là một bài tập thuộc dạng động từ khiếm khuyết (Modal Verb) - Should Bài giải chi tiết: 1. You should go to see the doctor regularly 2. Which dress should I wear today ? 3. The teacher thinks Jim should study harder 4. The boys should not climb up the wall 5. Should I watch TV or go out with friends now ? 6.If Jim is sick , he should stay at home 7. How much water should we srink everyday ? 8. What should I not do at Christmas restaurant ? 9. You should inform to your parent before you go. 10. Josh shouuldn't devote all his free time to playing games . Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

why do you love kien guru

0

Lihat jawaban (1)