Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

08 tháng 10 2022 08:37

câu hỏi

Bài 1: Tính tổng dãy sau A=1+2+2^(2)+2^(3)+…+2^(2016)+2^(2017)


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 10:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương dãy số, lớp 11<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>A=1+2+2<sup>2</sup>+...+2<sup>2017</sup></p><p>2A=2(1+2+2<sup>2</sup>+...+2<sup>2017</sup>)</p><p>2A=2+2<sup>2</sup>+...+2<sup>2018</sup></p><p>2A-A=(2+2<sup>2</sup>+...+2<sup>2018</sup>)-(1+2+2<sup>2</sup>+...+2<sup>2017</sup>)</p><p>A=2<sup>2018</sup>-1<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương dãy số, lớp 11
Bài giải chi tiết: 

A=1+2+22+...+22017

2A=2(1+2+22+...+22017)

2A=2+22+...+22018

2A-A=(2+22+...+22018)-(1+2+22+...+22017)

A=22018-1
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

Khanh M

08 tháng 10 2022 08:50

Lời giải. Ta có: A=1+2+2^(2)+2^(3)+…+2^(2016)+2^(2017) => 2A=2+2^(2)+2^(3)+...+ 2^(2018) Xét 2A-A=[2+2^(2)+2^(3)+...+2^(2017)+2^(2018)]-[1+2+2^(2)+...+2^(2017)] => A=2^(2018)-1 Vậy A=2^(2018)-1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)