Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

27 tháng 10 2022 04:09

câu hỏi

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức: 1) A=(a+b)−(a−c)+(b+d)−(c−d) với a=1/2;b=(−2)/3;c=1/4;d=5/6


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 04:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>A=(1/2−2/3)−(1/2−1/4)+(−2/3+5/6)−(1/4−5/6)</p><p>&nbsp; =1/2−2/3−1/2+1/4−2/3+5/6−1/4−5/6</p><p>&nbsp; =−4/3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

A=(1/2−2/3)−(1/2−1/4)+(−2/3+5/6)−(1/4−5/6)

  =1/2−2/3−1/2+1/4−2/3+5/6−1/4−5/6

  =−4/3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận