Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 14:28

câu hỏi

Bài 1 : Tính giá trị của các biểu thức sau : c) {5⋅[(2^(3)⋅3+2017^(0))⋅1^(50)−21]}+2424:24


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><h1>c) {5⋅[(2^(3)⋅3+2017^(0))⋅1^(50)−21]}+2424:24</h1><h1>={5⋅[(8⋅3+1)⋅1−21]}+101</h1><h1>=5.(25-21)+101</h1><h1>=5.4+101</h1><h1>=20+101</h1><h1>=121<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</h1>

Xin chào em Ca H,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

c) {5⋅[(2^(3)⋅3+2017^(0))⋅1^(50)−21]}+2424:24

={5⋅[(8⋅3+1)⋅1−21]}+101

=5.(25-21)+101

=5.4+101

=20+101

=121
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>c) {5⋅[(2^(3)⋅3+2017^(0))⋅1^(50)−21]}+2424:24</p><p>=[5.(8.3+1.1-21)]+101</p><p>=5.4+101</p><p>=20+101</p><p>=121</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8

Lời giải chi tiết:

c) {5⋅[(2^(3)⋅3+2017^(0))⋅1^(50)−21]}+2424:24

=[5.(8.3+1.1-21)]+101

=5.4+101

=20+101

=121

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận