Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh H

22 tháng 9 2021 01:30

câu hỏi

Bài 1 Tìm x để biểu thức có nghĩa : a, √-3x + 6 b, √2x - 5 c, √4/x+3 d, √-2/x-1


5

1


Manh N

25 tháng 9 2021 00:33

a.x nhỏ hơn hoặc = 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai tổ sản xuất cùng làm chung 1 công việc thì sau 12 giờ xong . Nếu tổ 1 làm một mình trong 2 giờ; tổ 2 làm một mình trong 7 giờ thì cả hai tổ làm xong nửa số công việc. Tính thời gian mỗi tổ một mình làm xong toàn bộ công việc.

110

Lihat jawaban (1)