Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

13 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Bài 1 : sắp sếp lại câu usually / He / homework / does / classmates / with / his


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì hiện tại hơn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>usually / He / homework / does / classmates / with / his</strong></h1><p><strong>=&gt;He usually does his homework with his classmates</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về thì hiện tại hơn

Bài giải chi tiết:

usually / He / homework / does / classmates / with / his

=>He usually does his homework with his classmates

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 14:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- He usually does homework with his classmates.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.

Bài giải chi tiết:

- He usually does homework with his classmates.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mozart ( write) ...more than 60 pieces of music .

0

Lihat jawaban (1)