Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng V

01 tháng 7 2023 03:03

câu hỏi

Bài 1. Chọn đáp án đúng: Question 1. Let’s ...hello to the teacher A. go B. say C.know D.to

Bài 1. Chọn đáp án đúng:

Question 1. Let’s ...hello to the teacher

A. go

B. say

C.know

D.to


5

2


Vũ H

01 tháng 7 2023 03:58

<p>B.say</p>

B.say

Tú T

14 tháng 7 2023 02:50

B. say

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -&gt; Because....

5

Được xác nhận