Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê C

12 tháng 11 2019 03:19

câu hỏi

Bài 1. a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509         b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn Giải a) Số liền trước của số 92458 là số 92457 Số liền sau của số 69509 là số 69510 b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 69134; 69314; 78507; 83507 Bài 2. Đặt tính rồi tính 86127 + 4258 ; 65493 – 2486;         4216 x 5; 4035 : 8 Giải  Bài 3. Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày? Giải Trong một năm những tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3. Tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12. Bài 4. Tìm x a) x×2=9328                             b) x:2=436 Giải a)  x×2=9328             x=9328:2       x=4664   b) x:2=436        x=436×2        x=872                    Bài 5. Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm, ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). tính diện tích hình chữ nhật đó bằng cách khác nhau?  Giải Cách 1 Chiều dài của hình chữ nhật là: 9 x 2 = 18 (cm) Diện tích của hình chữ nhật là: 18 x 9 = 162(cm2) Cách 2: Diện tích của mỗi tấm bìa hình vuông là: 9 x 9 = 81 (cm2) Diện tích của hình chữ nhật là: 81 x 2 = 162 (cm2)


0

2


Huỳnh H

23 tháng 11 2019 14:22

91347

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:37

anhdmufmdyntsbrwgfsbfgsnfymhfxgdnhfxnthxmtilyyixjg gjfiiiutjf fjx jcx hfzmxfjgkgkjuddjf umddidfjjjgiufumutflurl lymrysmhfd.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

555:3=🤔🤔🤔🤔🤔🤔

0

Lihat jawaban (1)