Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên Đ

03 tháng 12 2022 07:54

câu hỏi

Bỏ dấu ngoặc rồi tính : a, ( 18 + 29 ) + ( 158 - 18 - 29 ) b, ( 13 - 135 + 49 ) - ( 13 + 49 ) c, ( 42 - 69 + 17 ) - ( 42 + 17 ) d, - ( -21 +43 + 7 ) - ( 11 - 53 -17 )

Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

a, ( 18 + 29 ) + ( 158 - 18 - 29 )
b, ( 13 - 135 + 49 ) - ( 13 + 49 )

c, ( 42 - 69 + 17 ) - ( 42 + 17 )

d, - ( -21 +43 + 7 ) - ( 11 - 53 -17 )


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 11:43

Được xác nhận

Xin chào em Nguyên Đ, Bài giải chi tiết: a, ( 18 + 29 ) + ( 158 - 18 - 29 ) = 18 + 29 + 158 - 18 -29= = 158 b, ( 13 - 135 + 49 ) - ( 13 + 49 ) = 13 -135 +49 - 13 - 49 = -135 c, ( 42 - 69 + 17 ) - ( 42 + 17 ) = 42 - 69 + 17 - 42 - 17 = -69 d, - ( -21 +43 + 7 ) - ( 11 - 53 -17 ) = 21 - 43 - 7 - 11 + 53 +17 = 21 - 11 + 17 - 7 + 53 - 43 = 10 + 10 + 10 = 30 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận