Square root
VBT
Calculator
magnet

Bui A

10 tháng 12 2019 11:40

câu hỏi

apartment nghĩa là gì ???


0

1


Hiroshi Y

10 tháng 12 2019 13:36

Apartment có nghĩa là chung cư đó bạn !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dùng từ gợi ý viết thành câu They/ move/ furniture/ moment.

2

Được xác nhận