Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghiem N

11 tháng 10 2022 14:59

câu hỏi

Another problem is that people always talk about……..and everyone knows what everyone else is doing. A.another. B.everyone. C.each other. D.any one


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 03:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nghiem N</strong></p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tân ngữ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1>Another problem is that people always talk about each other and everyone knows what everyone else is doing.</h1><p>Ta chọn each other vì mọi người bàn tán về những người khác trong cùng nhóm đó</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nghiem N

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tân ngữ

Bài giải chi tiết:

Another problem is that people always talk about each other and everyone knows what everyone else is doing.

Ta chọn each other vì mọi người bàn tán về những người khác trong cùng nhóm đó

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I wish he ( be ) _______ here now

11

Được xác nhận

The tourist guide said, dont walk alone in the street at night. The tourist guide warned.................................... walking alone in the street at night. A. on B. of C. for D. against

1

Lihat jawaban (1)