Square root
VBT
Calculator
magnet

Văn C

17 tháng 12 2022 12:43

câu hỏi

Anh chị giải hộ em với ạ

Anh chị giải hộ em với ạ 

alt

17

2


Pham T

17 tháng 12 2022 13:05

<p>(5/11+6/11)+3/5</p><p>=11/11+3/5</p><p>=1+3/5</p><p>=8/5</p>

(5/11+6/11)+3/5

=11/11+3/5

=1+3/5

=8/5

Hi H

17 tháng 12 2022 13:45

<p><strong>(5/11+6/11)+3/5</strong></p><p><strong>=11/11+3/5</strong></p><p><strong>=1+3/5</strong></p><p><strong>=8/5</strong></p>

(5/11+6/11)+3/5

=11/11+3/5

=1+3/5

=8/5

Trịnh N

18 tháng 12 2022 06:23

5/11+3/5+6/11 =(5/11+6/11)+3/5 =11/11+3/5 =1+3/5 =5/5+3/5 =8/5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

16

Được xác nhận