Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

10 tháng 11 2022 22:27

câu hỏi

Ai giúp em giải bài này với ạaaa

Ai giúp em giải bài này với ạaaa

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 12:14

Được xác nhận

a/ 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O b/ n H2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol -> nAl = 0,4 mol -> mAl = Mn = 10,8g -> %mAl = 10,8/40 = 27% -> %mAl2O3 = 100% - 27% = 73% c/ m Al2O3 = 29,2g -> n Al2O3 = 0,28 mol nHCl = 3nAl + 6nAl2O3 = 2,88 mol CM = n/V = 2,88/ 0,3 = 9,6M

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 10g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 1,12 lít khí ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

10

Được xác nhận

trong oxit A,kim loại có hóa trị ||| và chiếm 70% về khối lượng A là A,Cr2O3B B,Cr2O3 C,Fe2O3 Đ,As2O3

3

Lihat jawaban (1)