Square root
VBT
Calculator
magnet

Ân Â

14 tháng 9 2021 01:21

câu hỏi

ai chỉ cho em 13.472 : 421


9

2


Nguyễn V

14 tháng 9 2021 03:24

13472:421=32

Anh T

14 tháng 9 2021 05:14

bằng 32 nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hok biết học toán

7

Lihat jawaban (2)