Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc N

30 tháng 10 2019 11:45

câu hỏi

ac/bd=a^2+c^2/b^2+d^2


0

1


Chu T

30 tháng 10 2019 15:26

=a+c/b+d

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 4. Tìm x, biết: b) (x−4)⋅(3−x)=0

1

Được xác nhận