Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô Q

09 tháng 5 2023 07:41

câu hỏi

A.trade B.communicate C.vaccinate D.exchange

A.trade B.communicate C.vaccinate D.exchange


2

1


Nguyễn T

24 tháng 5 2023 14:26

<p>&nbsp;A trade vì tất cả các câu B,C,D ā đều ở âm tiết thứ hai&nbsp;</p>

 A trade vì tất cả các câu B,C,D ā đều ở âm tiết thứ hai 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

past tense example

5

Lihat jawaban (1)

Complete the following sentences using the present perfect continuous forms of the verbs in brackets. He (do) the same job for 20 years.

1

Được xác nhận