Square root
VBT
Calculator
magnet

Trường T

08 tháng 4 2020 08:03

câu hỏi

a)Tìm các số tự nhiên a,b ( a < b) biết rằng BCNN (a,b)+ ƯCLN (a,b) = 19. b)Tìm tất cả các số nguyên dương m,n thỏa mãn 3 mũ m = n mũ 2 + 2 × n - 8.


0

1


Cách C

08 tháng 4 2020 12:13

a) theo điều kiện trên a=9 và b=10 b)???????????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận