Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

27 tháng 10 2022 14:42

câu hỏi

a. Tính giá trị của biểu thức: x(x^2-y)-x^2(x+y)+y(x^2-x) tại x=1/2,y=-100 b. Tìm GTNN của đa thức A=x^2+x+12

a. Tính giá trị của biểu thức: x(x^2-y)-x^2(x+y)+y(x^2-x) tại x=1/2,y=-100

 b. Tìm GTNN của đa thức A=x^2+x+12


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:45

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>a) x.(x<sup>2</sup>– y) – x<sup>2</sup>.(x + y) + y.(x<sup>2</sup> – x)</p><p>= x<sup>3</sup> – xy – x<sup>3</sup> – x<sup>2</sup>y + x<sup>2</sup>y – xy</p><p>= –2xy</p><p>Tại x = 1/2 và y = –100, giá trị biểu thức bằng: -2.1/2.(-100) = 100</p><p>b)A=x<sup>2</sup>+x+12=(x<sup>2</sup>+x+1/4)+47/4=(x+1/2)<sup>2</sup>+47/4≥47/4</p><p>Vậy A<sub>min</sub>=47/4 khi (x+1/2)<sup>2</sup>+47/4=47/4 hay x=–1/2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) x.(x2– y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= –2xy

Tại x = 1/2 và y = –100, giá trị biểu thức bằng: -2.1/2.(-100) = 100

b)A=x2+x+12=(x2+x+1/4)+47/4=(x+1/2)2+47/4≥47/4

Vậy Amin=47/4 khi (x+1/2)2+47/4=47/4 hay x=–1/2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận