Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

21 tháng 12 2019 12:35

câu hỏi

a, Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 650. b, Tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 35904


0

1


Thang T

21 tháng 12 2019 13:59

a,hai số tự nhiên đó là 25; 26 b,ba số tự nhiên đó là 32;33;34

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận