Square root
VBT
Calculator
magnet

Buza B

17 tháng 2 2023 10:03

câu hỏi

a/ Cần lấy bao nhiêu gam muối ăn hoà tan vào 123g nước để được dd muối ăn 18%. b/ Pha thêm nước vào 250g dd KCl 14,9% để được 4 lít dd. Tính CM của dd thu được? c/ Cần lấy bao nhiêu gam KCl tinh khiết và bao nhiêu gam dd KCl 4% để pha chế thành 480g dd KCl 20% d/ Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần dùng để pha chế 500 ml dd CuSO4 8% (d = 1,1g/ml).

a/ Cần lấy bao nhiêu gam muối ăn hoà tan vào 123g nước để được dd muối ăn
18%.
b/ Pha thêm nước vào 250g dd KCl 14,9% để được 4 lít dd. Tính CM của dd thu được?
c/ Cần lấy bao nhiêu gam KCl tinh khiết và bao nhiêu gam dd KCl 4% để pha chế
thành 480g dd KCl 20%
d/ Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần dùng để pha chế 500 ml dd CuSO4 8%
(d = 1,1g/ml).


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 08:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần Muối</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a/ C% NaCl = mNaCl/(123 + mNaCl) =18%</p><p>=&gt; mNaCl =27g</p><p>b/ nKCl = 250.14,9%/74,5 = 0,5 mol&nbsp;</p><p>CM = n/V = 0,5/4 = 0,125M</p><p>c/ Ta có: nKCl (sp) = 480.20% = 96g</p><p>Ta có hệ pt:</p><p>KCl (tk) + KCl (4%) = 480g</p><p>KCl (tk) + 0,04KCl (4%) = 96g</p><p>=&gt; KCl (tk) =80g, KCl (4%) = 400g</p><p>d/ mdd CuSO4 = 550g</p><p>&nbsp;nCuSO4 = 0,275mol</p><p>=&gt; mCuSO4.5H2O = 68,75g</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần Muối

Bài giải chi tiết:

a/ C% NaCl = mNaCl/(123 + mNaCl) =18%

=> mNaCl =27g

b/ nKCl = 250.14,9%/74,5 = 0,5 mol 

CM = n/V = 0,5/4 = 0,125M

c/ Ta có: nKCl (sp) = 480.20% = 96g

Ta có hệ pt:

KCl (tk) + KCl (4%) = 480g

KCl (tk) + 0,04KCl (4%) = 96g

=> KCl (tk) =80g, KCl (4%) = 400g

d/ mdd CuSO4 = 550g

 nCuSO4 = 0,275mol

=> mCuSO4.5H2O = 68,75g

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều chế được từ 2 tấn quặng nói trên. Biết rằng quá trình luyện gang có 2% sắt mất mát theo xỉ và trong gang có 5% các nguyên tố khác.

0

Lihat jawaban (1)