Square root
VBT
Calculator
magnet

Tô L

19 tháng 12 2022 12:58

câu hỏi

a) 4.(1930+2019)+4.(-2019) b)(-3).(-17)+3.(120-17)

a) 4.(1930+2019)+4.(-2019)

b)(-3).(-17)+3.(120-17)


7

1


Nguyễn T

19 tháng 12 2022 13:40

<p>4.(1930+2019)+4.(-2019)</p><p>4.3949+4.(-2019)</p><p>19796+4(-2019)</p><p>19800-2019</p><p>17781</p>

4.(1930+2019)+4.(-2019)

4.3949+4.(-2019)

19796+4(-2019)

19800-2019

17781

Tô L

20 tháng 12 2022 12:37

Bạn làm sai rồi, bạn ạ!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

16

Được xác nhận