Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa T

16 tháng 5 2023 22:48

câu hỏi

a, 2x +3 = 9

a, 2x +3 = 9

alt

9

1


Ng T

17 tháng 5 2023 06:24

<p>9-3 rồi hạ 2x xuống lấy số mới vừa trừ chia cho 2</p>

9-3 rồi hạ 2x xuống lấy số mới vừa trừ chia cho 2

Nguyễn T

18 tháng 5 2023 09:04

giup mlk voi a

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

3

Được xác nhận