Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân Đ

22 tháng 11 2022 10:16

câu hỏi

a, 12 x 156 - 12 x 56 b, 34 x 1125 - 25 x 34 - 34 x 100 c, 672 x 145 - 42 x 672 - 672 x 2 - 672 d, 1389 x 137 - 36 x 1389 - 1389

a, 12 x 156 - 12 x 56

b, 34 x 1125 - 25 x 34 - 34 x 100

c, 672 x 145 - 42 x 672 - 672 x 2 - 672

d, 1389 x 137 - 36 x 1389 - 1389


28

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 11 2022 06:51

Được xác nhận

Xin chào em Xuân Đ, Bài giải chi tiết: a, 12 x 156 - 12 x 56 = 12 x (156 - 56) = 12 x 100 = 1200 b, 34 x 1125 - 25 x 34 - 34 x 100 = 34 x (1125 - 25 -100) = 34 x 1000 = 34 000 c, 672 x 145 - 42 x 672 - 672 x 2 - 672 =672 x (145 - 42 - 2 - 1) = 672 x 100 = 67200 d, 1389 x 137 - 36 x 1389 - 1389 = 1389 x (137 - 36 - 1) = 1389 x 100 = 138900 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Lê T

23 tháng 11 2022 05:05

<p>12 x (156-56</p><p>= 12 x 100</p><p>= 1200</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

12 x (156-56

= 12 x 100

= 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6