Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh D

13 tháng 7 2021 13:01

câu hỏi

A=1/10+1/40+1/88+1/154+1/238+1/340


13

1


Nghĩa C

15 tháng 7 2021 02:50

A=1/2.5+1/5.8+1/8.11+1/11.14+1/14.17+1/17.20 3A=3/2.5+3/5.8+3/8.11+3/11.14+3/14.17+3/17.20 3A=1/2-1/5+1/5-1/8+1/8-11+1/11-1/14+1/14-1/17+1/17-1/20 3A=1/2-1/20 tính nốt đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thi lại toan

9

Lihat jawaban (1)