Square root
VBT
Calculator
magnet

Cam H

08 tháng 12 2019 06:31

câu hỏi

A={0,1,2,3,....,100} a) Viết tập Hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng b) Tính số phần tử của tập hợp A


0

1


Phan N

09 tháng 12 2019 07:36

a) A = { x € N | 0《 x《 100 } b) Tổng: ( 100 + 0 ) ÷ 1 + 1 = 101 ( phần tử )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận