Square root
VBT
Calculator
magnet

Mi T

05 tháng 4 2020 03:47

câu hỏi

98+? = 22+ 77


0

5


Phan H

05 tháng 4 2020 09:07

là cái gì hả trời 🤔

Hà N

05 tháng 4 2020 10:34

=98+?=99 =99-98 =1

Trantienbinh T

05 tháng 4 2020 10:42

98+1=22+77 98+1=99 22+77=99

Tinh N

05 tháng 4 2020 12:20

98+1=22+77

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 10:01

98 + ? = 22 + 77 98 + ? = 99 ? = 99 - 98 ? = 1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh :125+345+875+455+655+555

18

Lihat jawaban (3)