Square root
VBT
Calculator
magnet

Đình T

18 tháng 4 2022 15:00

câu hỏi

9×9=


83

4

Được xác nhận

Mai N

19 tháng 4 2022 10:35

Được xác nhận

9x9=81

Minhoang M

21 tháng 4 2022 16:09

9x9=81

Brighthungthang B

23 tháng 4 2022 01:09

81

Phan T

25 tháng 4 2022 08:50

9×9=9²=3⁴=81 😉😉😉😉😉😉😉😉😉 😉😉😉😉😉😉😉😉😉 😉😉😉😉😉😉😉😉😉 😉😉😉😉😉😉😉😉😉 😉😉😉😉😉😉😉😉😉 😉😉😉😉😉😉😉😉😉 😉😉😉😉😉😉😉😉😉 😉😉😉😉😉😉😉😉😉 😉😉😉😉😉😉😉😉😉=81(một hình vuông)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hai nưa khoang A=(−1;0] và B=[0;1). Xác đính C(R)A

2

Được xác nhận