Square root
VBT
Calculator
magnet

DOVIETHUNG D

01 tháng 11 2022 12:16

câu hỏi

89+30+10-12=


11

2


Sarah M

01 tháng 11 2022 12:25

<p>89+30+10-12=117</p>

89+30+10-12=117

20 N

01 tháng 11 2022 13:20

<p>117</p>

117

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận