Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia T

06 tháng 12 2022 13:45

câu hỏi

87+67=...

87+67=...

 

 

 


4

2


Phan T

07 tháng 12 2022 03:02

87 + 67 ___ 144 12²

Nguyễn H

07 tháng 12 2022 08:03

<p>87+67=154</p>

87+67=154

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận