Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ H

05 tháng 10 2022 11:48

câu hỏi

852-369=?


48

1


Vỹ P

06 tháng 10 2022 11:42

<p><strong>852 - 369 = 483</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; <strong>852</strong></p><p><strong>-</strong></p><p><strong>&nbsp; 369</strong></p><p><strong>_____</strong></p><p><strong>&nbsp; 483</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp;</strong></p>

852 - 369 = 483

 

  852

-

  369

_____

  483

   

Phạm Q

09 tháng 10 2022 04:34

852 - 369 ______ 483 Vậy 852 - 369 = 483

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)