Square root
VBT
Calculator
magnet

Yen T

07 tháng 4 2020 12:12

câu hỏi

83,5xX= 835


0

1


Nguyễn T

08 tháng 4 2020 03:06

8,35 × X = 835 X = 835 : 8,35 X = 100

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính thể tích của khối gỗ dạng hình bên.

1

Lihat jawaban (1)