Square root
VBT
Calculator
magnet

Nagisa N

14 tháng 4 2023 11:20

câu hỏi

8. I... (work) at this company for 3 years

8. I... (work) at this company for 3 years


7

2


Chi L

16 tháng 4 2023 12:52

<p>have worked</p>

have worked

Trần X

04 tháng 5 2023 12:58

<p>have worked</p><p>&nbsp;</p>

have worked

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Daniel didn't understand why he .......(fire) from his job

26

Được xác nhận