Square root
VBT
Calculator
magnet

Nga T

24 tháng 4 2020 17:46

câu hỏi

7x-3x=3


0

1


Lưu M

27 tháng 4 2020 01:44

7x-3x=3 (7-3)×x=3 4×x=3 x=3÷4 0;75 😂😂

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2x - 123+x =12

0

Lihat jawaban (1)