Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

13 tháng 12 2019 05:27

câu hỏi

78+(-123)


0

1


Vũ D

14 tháng 12 2019 13:51

Mình nghĩ là 78+(-123) =-(123-78) = (-45)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận