Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanhnhacuti T

29 tháng 12 2022 04:21

câu hỏi

75-(3.52-4.23)

75-(3.52-4.23)

 


2

1


Nguyễn T

29 tháng 12 2022 05:59

<p>75-(3.52-4.23)</p><p>75-(-0.17)</p><p>75.71</p>

75-(3.52-4.23)

75-(-0.17)

75.71

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận