Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

25 tháng 6 2023 04:03

câu hỏi

74(x-3)=0

74(x-3)=0

 

 

 

 

 

alt

10

1


Trần B

25 tháng 6 2023 07:21

<p>74(x-3)=0</p><p>=&gt;x-3=0</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;x &nbsp; &nbsp; =3</p><p>Vậy x =3</p><p>bài đây cậu nhéeee</p><p>&nbsp;</p>

74(x-3)=0

=>x-3=0

     x     =3

Vậy x =3

bài đây cậu nhéeee

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận