Square root
VBT
Calculator
magnet

Liên N

24 tháng 10 2019 03:26

câu hỏi

72-x/7=x-10/9


0

1


Xuân X

27 tháng 10 2019 11:42

72-x/7=x-10/9 x+x/7=72+10/9 (87*x)/7=658/9 8x*9=658*7 => x= 2303 phần 36

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải bài toán sau: Một đội thợ mỏ mỗi ngày phải khai thác 50m3 than nhưng thực tế mỗi ngày họ đã khai thác 57m3 nên đã hoàn thành công việc trước thời hạn 1 ngày và còn vượt 13m3. Tính só than họ đã khai thác

1

Được xác nhận