Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

16 tháng 9 2022 08:11

câu hỏi

68. Cho 1170 g glucozơ lên men để điều chế rượu etylic với hiệu suất 75%. Hỏi trong phương pháp đó thu được bao nhiêu lit rượu etylic 300 ? Khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml.

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 08:57

Được xác nhận

<p>Chào em Thanh T,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc &nbsp;hóa 12.&nbsp;</p><p>Đáp án của câu hỏi là A.</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:</p><p>C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> → 2C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH + 2CO<sub>2</sub></p><p>6,5.0,75-&gt; &nbsp; 9,75</p><p>m<sub>rượu etylic</sub>=448,5g</p><p>V(nguyên chất)=m/d=560,625ml</p><p>Ta có:V(nguyên chất).100/V(30<sup>o</sup>)=30</p><p>=&gt;V(30<sup>o</sup>)=1868,75</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Thanh T, 

Đây là câu hỏi thuộc  hóa 12. 

Đáp án của câu hỏi là A.

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

6,5.0,75->   9,75

mrượu etylic=448,5g

V(nguyên chất)=m/d=560,625ml

Ta có:V(nguyên chất).100/V(30o)=30

=>V(30o)=1868,75

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)