Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ K

06 tháng 3 2020 07:29

câu hỏi

67-25+6=


2

12


N. Nguyen

06 tháng 3 2020 14:35

Vì không có dấu nhân chia hay dấu ngoặc đơn nên ta thực hiện tính từ lần lượt từ trái qua phải 67 - 25 + 6 = 42 + 6 = 48

Ha L

07 tháng 3 2020 13:14

sai r

Ha L

07 tháng 3 2020 13:17

67-25+6=67-19

Ha L

07 tháng 3 2020 13:17

=48

Côrôna C

09 tháng 3 2020 13:29

48

Monkey J

10 tháng 3 2020 09:07

Ta muốn tính toán là : 67 - 25 + 6 = ? Đầu tiên phải tính 67 - 25 trước 7 - 5 = 2, viết 2 6 - 2 = 4, viết 4 Vậy thì : 67 - 25 = 42. Tiếp theo là : 42 + 6 = ? 2 + 6 = 8 Hạ 4, viết 4 Vậy thì : 42 + 6 = 48. Kết quả là : 67 - 25 + 6 = 48.

Trương C

11 tháng 3 2020 13:22

=48

Phan B

12 tháng 3 2020 04:50

67-25+6 =42+6 =48

Hương M

12 tháng 3 2020 07:39

bằng 48

Nguyễn T

12 tháng 3 2020 13:50

48

Huyền Đ

27 tháng 3 2020 13:39

48

Thuan L

31 tháng 3 2020 13:54

48

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8-1+3+14×5=???????

0

Lihat jawaban (2)