Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 6 2021 11:48

câu hỏi

65+a=65+ =. 65+a với a=10


9

2


Chu M

15 tháng 7 2021 13:35

Nếu a=10 thì 65+a=65+10=75

Meowpeo_boss_team_meowpeokopeo M

22 tháng 7 2021 14:24

đúng luôn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trang17trang18

8

Lihat jawaban (1)